Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Iłowo-Osada
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Informacje  / Zamówienia publiczne
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne


Wymiana pokrycia dachowego na kaplicy w m. Wierzbowo

Iłowo – Osada dnia 06.02.2017r.

      Gmina Iłowo - Osada

             Iłowo-Osada

      13-240 Iłowo-Osada

woj. warmińsko-mazurskie           

pieczęć zamawiającego

                                                                                  Wykonawcy Wszyscy

 Z a p r o s z en i e

do składania ofert dotyczące zamówienia,

którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy PZP (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn zm.)

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Iłowo –Osada, ul. Wyzwolenia 5, 13-240 Iłowo -Osada reprezentowana przez Wójta Gminy Iłowo-Osada zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie swojej oferty na:

 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 Przedmiot zamówienia: „Wymiana pokrycia dachowego na kaplicy w m. Wierzbowo”

 Miejsce realizacji: dz. 26 obr. geod. Wierzbowo

 Dach obiektu kaplicy w m. Wierzbowo obecnie pokryty jest płytami falistymi onduline. Z uwagi na zdekapitalizowanie pokrycia dachowego oraz jego szczelność wymagana jest jego wymiana.

Do demontażu Zamawiający przewiduje:

- orynnowanie,

- obróbki blacharskie,

- łacenie,

- rozbiórka istniejącego pokrycia

  Roboty przewidziane do realizacji:

- foliowanie;

- łacenie; 

- wykonanie niezbędnych obróbek blacharskich, - blacha powlekana

- gąsiory

- wykonanie kompletnego pokrycia dachowego z blachy dachówkopodobnej o długości dachówki 35cm; grubość blach min. 0,5; kolor brąz

- wykonanie kompletnego orynnowania z blachy powlekanej z dostosowaniem średnicy rynien do obsługiwanych przez system rynnowy powierzchni.

- montaż deski czołowej wraz z jej obróbką (dwustronnie)

Zalecana wizja w zakresie robót. Wszystkie wymiary podane załącznikiem nr 2 należy sprawdzić na terenie robót.

Wymagane dokonanie zabezpieczenia w obrębie wykonywanych robót oraz prawidłowe jego oznakowanie.

Wszystkie materiały nie nadające się do użytku Wykonawca zabierze na własny koszt  we własne miejsce składowania.

III. TERMINY WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia:  do dnia  02. 07. 2018r.

IV. KRYTERIA OCENY OFERT

 1. Jedynym kryterium przyjętym przez Zamawiającego jest  - CENA BRUTTO 100%
 2. Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty kryterium najniższej ceny. 

V. SPOSÓB OBLICZANIA CENY

 1. Wykonawca określi cenę oferty netto i brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu cywilnego)
 2. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z przedmiotu niniejszego postępowania, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich innych formalności dotyczących budowy i kosztów z tym związanych.
 3. Wykonawca oblicza cenę brutto według stawki VAT obowiązującej w dniu składania oferty.
 4. Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie przedłożonej powyżej informacji lub pomiarów z natury. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

W związku z powyższym, Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

 1. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia
 2. Cena ofertowa musi uwzględniać pełen zakres prac objętych zamówieniem oraz dodatkowo obejmować wszystkie inne elementy składające się na przedmiot zamówienia i niezbędne do jego należytego wykonania.

VI. FORMA OFERTY

 1. Oferta winna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, wypełniona i parafowana oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.
 2. Na ofertę składają się: formularz ofertowy.
 3. Oferty, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszym zaproszeniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.
 6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 7. Postępowanie o udzielenie zamówienia  może  zostać  zakończone bez  dokonania wyboru oferty.
 8. Osobami uprawnionymi ze strony Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami oraz w sprawie realizacji niniejszego zamówienia są: Piotr Bodziałko tel.(23) 654 10 14 wew. 23.

 VIII. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

 1. Wykonawca składa ofertę w zaklejonej kopercie skierowanej na adres Zamawiającego wraz z oznaczeniem:

Urząd Gminy Iłowo-Osada

ul. Wyzwolenia 5

13-240 Iłowo-Osada

 Oferta na: „Wymianę pokrycia dachowego na kaplicy w m. Wierzbowo”

  

 1. Ofertę należy przesłać do dnia: 22.02.2018r. do godz. 1115 (oferty złożone  po tym czasie nie będą rozpatrywane)

- pocztą na adres : Urząd Gminy 13 – 240 Iłowo – Osada, ul. Wyzwolenia 5

 1. Ofertę zgodną z opisem przedstawionym w niniejszym zaproszeniu można złożyć osobiście na sekretariat Urzędu Gminy w Iłowie-Osadzie, ul. Wyzwolenia 5, 13-240 Iłowo-Osada, pok. 9.

IX. OTWARCIE OFERT

 1. Termin otwarcia ofert: w dniu 22.02.2018r. o godz. 1130 w siedzibie Urzędu Gminy w Iłowie – Osadzie,  13-240 Iłowo –  Osada, ul. Wyzwolenia 5 - pokój nr 2.
 2. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania.
 3. Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością rejestracji ich wpłynięcia do zamawiającego.
 4. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców. 
 5. Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. Informacje te zamawiający prześle niezwłocznie wykonawcy.
 6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania koperty.

X. WYBÓR OFERTY

 1. Zamawiający dokona wyboru oferty przedstawiającej najkorzystniejszą ofertę cenową.

XI. WYMAGANE DOKUMENTY PRZY SKŁADANIU OFERTY

 1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy

---------------------

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 2

Protokółdata wytworzenia2018-02-06
data udostępnienia2018-02-06
sporządzone przez
opublikowane przezJacek Kowalewski
ilość odwiedzin233
rejestr zmianzobacz »
Gmina Iłowo-Osada, ul. Wyzwolenia 5, 13-240 Iłowo-Osada, tel.: 23 654 10 14 , fax: 23 654 10 14 , sekretariat@ugilowo-osada.pl,
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@