Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Iłowo-Osada
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Informacje  / Zamówienia publiczne
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne


„Remonty klatek schodowych w budynkach komunalnych stanowiących własność Gminy Iłowo-Osada”

   Gmina Iłowo–Osada                                                                                               Iłowo–Osada, dnia 02.02.2018r.

woj. warmińsko-mazurskie

pieczęć zamawiającego

 

RI.271.8.2018

wykonawcy/wszyscy

 

 Z a p r o s z en i e

do składania ofert dotyczące zamówienia,

którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy PZP (Dz. U. 2017 poz. 1579)

 I. ZAMAWIAJĄCY:

 

Gmina Iłowo –Osada, ul. Wyzwolenia 5, 13-240 Iłowo-Osada reprezentowana przez Wójta Gminy Iłowo-Osada zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie

swojej oferty na:

 „Remonty klatek schodowych w  budynkach komunalnych stanowiących własność Gminy Iłowo-Osada”

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest:

 

a) REMONT KLATKI SCHODOWEJ PRZY UL. NOWEJ 1 I NOWEJ 1A W IŁOWIE-OSADZIE

Zakres prac:

-Remont drzwi wejściowych od podwórza i od ulicy (mocowanie futryny, mocowanie skrzydeł na zawiasach, wymiana zamka, pomalowanie itp.),

-Zeskrobanie ścian i sufitów (ok. 250 m2), gruntowanie podłoża,

-Reperacja ścian i sufitów,

-Pomalowanie dwukrotnie  ścian i sufitów farbami olejnymi i emulsjami (ok. 250 m2),

-Pomalowanie balustrady i  poręczy schodowych (ok. 16 mb),

-Pomalowanie drzwi wewnętrznych ogólnoużytkowych i okien,

-Naprawa poręczy – montaż 13 tralek,

 

b) REMONT KLATKI SCHODOWEJ PRZY UL. NOWEJ 3  W IŁOWIE-OSADZIE

Zakres prac:

-Remont drzwi wejściowych od podwórza i od ulicy (mocowanie futryny, mocowanie skrzydeł na zawiasach, wymiana zamka, pomalowanie itp).

-Zeskrobanie ścian i sufitów (ok. 200 m2), gruntowanie podłoża,

-Reperacja ścian i sufitów (naprawa sufitu na najwyższej kondygnacji),

-Pomalowanie dwukrotnie ścian i sufitów farbami olejnymi i emulsjami (ok. 200 m2),

-Pomalowanie balustrady i poręczy schodowych (ok. 16 mb),

-Pomalowanie drzwi wewnętrznych ogólnoużytkowych i okien,

-Naprawa poręczy – montaż 3 tralek,

-Wymiana 6 stopni schodowych,

 

c) REMONT KLATKI SCHODOWEJ PRZY UL. NOWEJ 5 W IŁOWIE-OSADZIE

 Zakres prac:

-Remont drzwi wejściowych od podwórza i od ulicy (mocowanie futryny, mocowanie skrzydeł na zawiasach, wymiana zamka, pomalowanie itp.),

-Zeskrobanie ścian i sufitów (ok. 200 m2), gruntowanie podłoża,

-Reperacja ścian i sufitów,

-Pomalowanie dwukrotnie ścian i sufitów farbami olejnymi i emulsjami (ok. 200 m2),

-Pomalowanie balustrady i poręczy schodowych (ok. 16 mb),

-Pomalowanie drzwi wewnętrznych ogólnoużytkowych i okien,

-Naprawa poręczy – montaż 4 tralek,

-Wymiana 3 stopni schodowych,

-montaż podestu z kostki betonowej od strony podwórka.

 

d) REMONT KLATKI SCHODOWEJ PRZY UL. NOWEJ 7  W IŁOWIE-OSADZIE

Zakres prac:

-Remont drzwi wejściowych od podwórza i od ulicy (mocowanie futryny, mocowanie skrzydeł na zawiasach, wymiana zamka, pomalowanie itp).

-Zeskrobanie ścian i sufitów (ok. 200 m2), gruntowanie podłoża,

-Reperacja ścian i sufitów,

-Pomalowanie dwukrotnie ścian i sufitów farbami olejnymi i emulsjami (ok. 200 m2),

-Pomalowanie balustrady i poręczy schodowych (ok. 16 mb),

-Pomalowanie drzwi wewnętrznych ogólnoużytkowych i okien,

-Naprawa poręczy – montaż 9 tralek,

-Wymiana 7 stopni schodowych.

-Demontaż schodów wejściowych do klatki schodowej (od podwórka),

-Budowa nowych schodów z kostki betonowej.

 

e) REMONT KLATKI SCHODOWEJ PRZY UL. NOWEJ 9  W IŁOWIE-OSADZIE

Zakres prac:

-Remont drzwi wejściowych od podwórza i od ulicy (mocowanie futryny, mocowanie skrzydeł na zawiasach, wymiana zamka, pomalowanie itp.),

-Zeskrobanie ścian i sufitów (ok. 200 m2), gruntowanie podłoża,

-Reperacja ścian i sufitów,

-Pomalowanie dwukrotnie ścian i sufitów farbami olejnymi i emulsjami (ok. 200 m2),

-Pomalowanie balustrady i poręczy schodowych (ok. 16 mb),

-Pomalowanie drzwi wewnętrznych ogólnoużytkowych i okien,

-Naprawa poręczy – montaż 4 tralek,

-Wymiana 10 stopni schodowych,

-Demontaż schodów wejściowych do klatki schodowej,

-Budowa nowych schodów z kostki betonowej.

III. TERMINY WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: do dnia 30.03.2018 r.

 

IV. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Jedynym kryterium przyjętym przez Zamawiającego jest  - CENA BRUTTO 100%.

2. Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty kryterium najniższej ceny

V. SPOSÓB OBLICZANIA CENY

 

1. Wykonawca określi cenę oferty netto i brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu cywilnego).

2. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z przedmiotu niniejszego postępowania, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich innych formalności dotyczących realizacji zadania i kosztów z tym związanych.

3. Wykonawca oblicza cenę brutto według stawki VAT obowiązującej w dniu składania oferty.

4. Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego wyliczenie ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie przedłożonej powyżej informacji. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

            W związku z powyższym, Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

5. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia

6. Cena ofertowa musi uwzględniać pełen zakres prac objętych zamówieniem oraz dodatkowo obejmować wszystkie inne elementy składające się na przedmiot zamówienia i niezbędne do jego należytego wykonania.

VI. FORMA OFERTY

 1. Oferta winna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, wypełniona i parafowana oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.
 2. Oferty, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszym zaproszeniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.
 5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 6. Postępowanie o udzielenie zamówienia  może  zostać  zakończone bez  dokonania wyboru oferty.
 7. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami oraz w sprawie realizacji niniejszego zamówienia jest: Pan Jerzy Mizeria Kierownik ZGK  tel.(23) 654 10 14 w. 36

 VII. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

 

 1. Wykonawca składa ofertę w zaklejonej kopercie skierowanej na adres Zamawiającego wraz z oznaczeniem:

 Urząd Gminy Iłowo-Osada

ul. Wyzwolenia 5

13-240 Iłowo-Osada

 „Remonty klatek schodowych w budynkach komunalnych stanowiących własność Gminy Iłowo-Osada”

 

 1. Ofertę należy przesłać do dnia: 07.02.2018r. do godz. 1230 (oferty złożone po tym czasie nie będą rozpatrywane)

- pocztą na adres : Urząd Gminy 13 – 240 Iłowo – Osada, ul. Wyzwolenia 5 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy)

 1. Ofertę zgodną z opisem przedstawionym w rozdz. VII pkt 1 można złożyć osobiście na sekretariat Urzędu Gminy w Iłowie-Osadzie, ul. Wyzwolenia 5, 13-240 Iłowo-Osada, pok. 9.

 

VIII. OTWARCIE OFERT

 1. Termin otwarcia ofert: w dniu 07.02.2018r.  o godz. 1245 w siedzibie Urzędu Gminy w Iłowie – Osadzie,  13-240 Iłowo –  Osada, ul. Wyzwolenia 5 - pokój nr 3.
 2. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania.
 3. Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością rejestracji ich wpłynięcia do Zamawiającego.
 4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców. 
 5. Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. Informacje te Zamawiający prześle niezwłocznie Wykonawcy.
 6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania koperty.

   

IX.   WYBÓR OFERTY

1.Zamawiający dokona wyboru oferty przedstawiającej najkorzystniejszą ofertę cenową.

    

 X. WYMAGANE DOKUMENTY PRZY SKŁADANIU OFERTY

1.Wypełniony i podpisany formularz ofertowy.

Zaproszenie

Protokółdata wytworzenia2018-02-02
data udostępnienia2018-02-02
sporządzone przez
opublikowane przezJacek Kowalewski
ilość odwiedzin214
rejestr zmianzobacz »
Gmina Iłowo-Osada, ul. Wyzwolenia 5, 13-240 Iłowo-Osada, tel.: 23 654 10 14 , fax: 23 654 10 14 , sekretariat@ugilowo-osada.pl,
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@