Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Iłowo-Osada
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Informacje  / Zamówienia publiczne
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne


Zakup dostawa i montaż grzejników w remizie OSP Iłowo

Iłowo-Osada, dnia 29.01.2018r.

GMINA IŁOWO-OSADA

woj. Warmińsko-Mazurskie

pieczęć zamawiającego

Zaproszenie

Do składania ofert dotyczących zamówienia,

którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty

określonej w art.4 pkt 8 Ustawy PZP (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn zm.)

I.          ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Iłowo-Osada ul. Wyzwolenia 5, 13-240 Iłowo- Osada reprezentowana przez Wójta Gminy Iłowo - Osada zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie swojej oferty na:

Zakup dostawa i montaż grzejników w remizie OSP Iłowo

II.          OPIS PRZEDMIOTÓW ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostarczenie i montaż instalacji i materiałów wyposażenia w zakresie robót branży co. w budynku remizy OSP Iłowo, 13-240 Iłowo-Wieś ul. Wiejska 4A - rury z kształtkami, grzejniki o parametrach nie gorszych niż ogrzewacz gazowy EU5T -TERM-GAZ -odprowadzenie spalin bezpośrednio przez ścianę obiektu. Zakres prac uwzględnia wykonanie wszystkich niezbędnych prac budowlanych koniecznych do wykonania w zakresie instalacji (wykucia, przekucia, bruzdy, zaprawianie i zatynkowanie bruzd i przekuć). - ilość urządzeń 4 szt. Należy przewidzieć wymianę wylotów wyprowadzających spaliny przez ścianę budynku. Istniejące ogrzewanie gazowe należy zdemontować (4szt.)

Prace wykonać przez osobę ze stosownymi kwalifikacjami i uprawnieniami, zgodnie ze sztuką budowlaną, normami i przepisami prawa w tym zakresie. Po zakończeniu dostarczyć stosowny protokół wykonany przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami.

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie, należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składowanie ofert równoważnych o parametrach technicznych, eksploatacyjno - użytkowych nie gorszych niż te, poddane w opisie przedmiotu zamówienia.

Dopuszcza się składanie ofert równoważnych pod warunkiem, że przedmiot oferty jest co najmniej identyczny w parametrach technicznych, funkcjonalności, konstrukcji, materiałów z jakich jest wykonany i możliwe zbliżony pod względem rozmiarów.

III.        TERMINY WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie należy zrealizować w terminie 8 dni od podpisania umowy

IV.        KRYTERIA OCENY OFERT

 1. Jedynym kryterium przyjętym przez zamawiającego jest - CENA Brutto 100 %
 2. Zamawiający będzie kierował się pry wyborze ofert kryterium najniższej ceny

 

SPOSÓB OBLICZANIA CENY

 1. Wykonawca określi cenę oferty netto i brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego.
 2. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z przedmiotu niniejszego postępowania (dostawa), jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich innych formalności i kosztów z tym związanych.
 3. Wykonawca oblicza cenę brutto według stawki VAT obowiązującej w dniu składania oferty.
 4. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
 5. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia

FORMA OFERTY

 1. Oferta winna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, wypełniona i parafowana oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.
 2. Oferty, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane.
  1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszym zaproszeniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.
  3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
   1. Postępowanie o udzielenie zamówienia może zostać zakończone bez dokonania wyboru oferty.
   2. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami oraz w sprawie realizacji niniejszego zamówienia jest:

 

VII.        TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

1.    Wykonawca składa ofertę w zaklejonej kopercie skierowanej na adres
Zamawiającego wraz z oznaczeniem:

Urząd Gminy Iłowo-Osada

ul. Wyzwolenia 5

13-240 Iłowo-Osada

Zakup dostawa i montaż grzejników w remizie OSP Iłowo

2.    Oferty należy przesyłać do dnia: 07.02.2018 r. do godz. 11— (oferty złożone po
tym czasie nie będą rozpatrywane)

- pocztą na adres : Urząd Gminy 13-240 Iłowo-Osada, ul. Wyzwolenia 5 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy)

3.    Ofertę zgodną z opisem przedstawionym w rozdz. VII pkt 1 można złożyć osobiście
na sekretariat Urzędu Gminy w Iłowie-Osadzie, ul. Wyzwolenia 5,

13-240 Iłowo-Osada, pok. 9.

VIII.      OTWARCIE OFERT

 1. Termin otwarcia ofert: w dniu 07.02.2018 r. o godz. 11— w siedzibie Urzędu Gminy w Iłowie - Osadzie, 13-240 Iłowo - Osada, ul. Wyzwolenia 5 - pokój nr 2.
 2. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania.
 3. Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością rejestracji ich wpłynięcia do Zamawiającego.
 4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców.
  1. Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. Informacje te Zamawiający prześle niezwłocznie Wykonawcy.
  2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania koperty.

IX.         WYMAGANE DOKUMENTY PRZY SKŁADANIU OFERTY

1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy.

2. Zaproszenie

3. Oświadczenie

Protokółdata wytworzenia2018-01-29
data udostępnienia2018-01-29
sporządzone przez
opublikowane przezJacek Kowalewski
ilość odwiedzin180
rejestr zmianzobacz »
Gmina Iłowo-Osada, ul. Wyzwolenia 5, 13-240 Iłowo-Osada, tel.: 23 654 10 14 , fax: 23 654 10 14 , sekretariat@ugilowo-osada.pl,
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@