Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Iłowo-Osada
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Informacje  / Zamówienia publiczne
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne


Dostawa, tuszy i tonerów dla Urzędu Gminy w Iłowie-Osadzie w 2018r.

RI.271.6.2018

Z a p r o s z en i e

do składania ofert dotyczące zamówienia,

którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy PZP (Dz. U. z  2017 r. poz. 1579)

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Iłowo –Osada, ul. Wyzwolenia 5, 13-240 Iłowo -Osada reprezentowana przez Wójta Gminy Iłowo-Osada zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie

swojej oferty na:

 

Dostawa, tuszy i tonerów dla Urzędu Gminy w Iłowie-Osadzie w 2018r.

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Przedmiot zapytania ofertowego na zakup i dostawę tuszy i tonerów został opisany w arkuszu wyceny, stanowiącym załączniki nr 1 do niniejszego zaproszenia.
 2. Właściwie wypełniony arkusz wycen będzie stanowić podstawę do określenia oferowanej ceny netto i brutto za przedmiot zamówienia.
 3. Wykazane w arkuszu wyceny materiały eksploatacyjne do drukarek zostaną dostarczone na koszt Wykonawcy do siedziby Urzędu Gminy w Iłowie-Osadzie  mieszczącego się przy ul. Wyzwolenia 5, 13-240 Iłowo-Osada.

III. TERMINY WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie realizowane będzie do 31.12.2018r. po każdorazowym zgłoszeniu przez Zamawiającego zapotrzebowania na dostawę materiałów stanowiących przedmiot zamówienia.

IV. KRYTERIA OCENY OFERT

 1. Jedynym kryterium przyjętym przez Zamawiającego jest  - CENA Brutto 100%
 2. Zamawiający przy ocenie ofert będzie brał pod uwagę ceny wymienione w załączniku nr 1 do oferty (kolumna zamienniki)

V. SPOSÓB OBLICZANIA CENY

 1. Wykonawca oprócz ceny oryginału tuszy i tonerów podaje cenę zamiennika.
 2. Wykonawca oprócz ceny oryginalnego produktu przedstawia również cenę zamiennika o nie gorszych parametrach jakościowych

(przez pojęcie dobrej jakości zamiennika rozumie się porównywalną ilość wydrukowanych stron z jednego tonera, czy tuszu w stosunku do oryginału oraz nie powodującego uszkodzenia elementów drukujących drukarki).

 1. Cena w okresie realizacji umowy jest stała, zawiera wszystkie koszty związane z dostawą.
 2. Zamawiający zastrzega sobie, iż podane ceny i ilości w załączniku nr 1 ma charakter szacunkowy. Rzeczywista ilość artykułów eksploatacyjnych będzie uzgadniana przy kolejnych zamówieniach. Zamawiany asortyment nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń, co do ilości faktycznie zamawianego towaru przez Zamawiającego w toku realizacji umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięć ilościowych między pozycjami, w przypadku zaistnienia takich potrzeb.
 3. W przypadku braku zamiennika dla danego tuszu, czy toneru należy  w miejscu zamiennika wpisać cenę oryginału i dołączyć stosowne oświadczenie stwierdzające brak tego typu produktu na rynku dla urządzenia.
 4. Wykonawca oblicza cenę brutto według stawki VAT obowiązującej w dniu składania oferty.

 

VI. WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW

 

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

1.2. Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

1.3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny  i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia,

1.4. Znajdują się  w  sytuacji   ekonomicznej   i  finansowej   zapewniającej   wykonanie przedmiotowego zamówienia.

 1. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ilościach zgłoszonego zapotrzebowania przez osobę uprawnioną ze strony Zamawiającego, przez Wykonawcę w ciągu 2 dni roboczych. W przypadku opóźnień w dostawie towaru Zamawiający będzie nakładać kary finansowe za każdy kolejny dzień zwłoki. Wysokość kar wymieniono w projekcie umowy. 
 2. Płatności dokonywane będą przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT.
 3. Zamawiający zapłaci za rzeczywiste ilości zamówionego asortymentu. Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości asortymentu wskazanego w załączniku nr 1.

 

 

VII. FORMA OFERTY

 1. Oferta winna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, wypełniona i parafowana oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.
 2. Oferty, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszym zaproszeniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.
 5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 6. Postępowanie o udzielenie zamówienia  może  zostać  zakończone bez  dokonania wyboru oferty.
 7. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami oraz w sprawie realizacji niniejszego zamówienia jest: Marta Pstrągowska tel.(23) 654 10 14 wew. 21

 

VIII. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

 

 1. Wykonawca składa ofertę w zaklejonej kopercie skierowanej na adres Zamawiającego wraz z oznaczeniem:

 

Urząd Gminy Iłowo-Osada

ul. Wyzwolenia 5

13-240 Iłowo-Osada

Dostawa, tuszy i tonerów dla Urzędu Gminy w Iłowie-Osadzie w 2018r.

 

 

 

 1. Ofertę należy przesłać do dnia: 22.01.2018r. do godz. 1100 (oferty złożone po tym czasie nie będą rozpatrywane)

- pocztą na adres : Urząd Gminy 13 – 240 Iłowo – Osada, ul. Wyzwolenia 5 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy)

 1. Ofertę zgodną z opisem przedstawionym w rozdz. VII pkt 1 można złożyć osobiście na sekretariat Urzędu Gminy w Iłowie-Osadzie, ul. Wyzwolenia 5, 13-240 Iłowo-Osada, pok. 10.

 

IX. OTWARCIE OFERT

 1. Termin otwarcia ofert: w dniu 22.01.2018  o godz. 1115 w siedzibie Urzędu Gminy w Iłowie – Osadzie,  13-240 Iłowo –  Osada, ul. Wyzwolenia 5 - pokój nr 9.
 2. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania.
 3. Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością rejestracji ich wpłynięcia do Zamawiającego.
 4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców oraz cenę oferty. 
 5. Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. Informacje te Zamawiający prześle niezwłocznie Wykonawcy.
 6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania koperty.

 

X. WYMAGANE DOKUMENTY PRZY SKŁADANIU OFERTY

Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z wymaganymi załącznikami.

 

Załączniki:

1. Arkusz wyceny-tusze i tonery

2. Formularz ofertowy


Protokół z postepowania >>>pobierzdata wytworzenia2018-01-12
data udostępnienia2018-01-12
sporządzone przez
opublikowane przezMariusz Grabiński
ilość odwiedzin273
rejestr zmianzobacz »
Gmina Iłowo-Osada, ul. Wyzwolenia 5, 13-240 Iłowo-Osada, tel.: 23 654 10 14 , fax: 23 654 10 14 , sekretariat@ugilowo-osada.pl,
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@