Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Iłowo-Osada
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Informacje  / Zamówienia publiczne
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne


Remont drogi gminnej w miejscowości Białuty –– odcinek K-L

   Gmina Iłowo –Osada                                                                                             Iłowo – Osada, dnia 09.01.2018 r.

woj. warmińsko-mazurskie

…………………………

pieczęć zamawiającego

 RI.271.2.2018

wykonawcy/wszyscy

Z a p r o s z en i e

do składania ofert dotyczące zamówienia,

którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy PZP (Dz. U. z 2017  poz. 1579)

I. ZAMAWIAJĄCY:

 Gmina Iłowo –Osada, ul. Wyzwolenia 5, 13-240 Iłowo -Osada reprezentowana przez Wójta Gminy Iłowo-Osada zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie swojej oferty na:

 Remont drogi gminnej w  miejscowości  Białuty –– odcinek K-L

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Remont drogi gminnej w  miejscowości  Białuty –– odcinek K-L

Szczegółowy zakres robót określony został w dokumentacji projektowej (szczegółowe Specyfikacje Techniczne Odbioru i Wykonania Robót, plan sytuacyjny, oznakowanie, przekroje, opis techniczny) i  przedmiarze robót w części dot. odcinka K-L, które stanowią formę pomocniczą do sporządzenia oferty.

 1. Ponadto Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną  na cały cykl realizacji zamówienia (tyczenie, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,  wskazanie granic pasa drogowego), oznakowanie i zabezpieczenie w obrębie wykonywanych robót. Wyłoniony w toku postępowania Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia osoby, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy/robót nad realizacją przedmiotowego zamówienia. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie  z obowiązującymi normami i przepisami.
 2. Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej dla uzyskania finalnego efektu określonego przedmiotem zamówienia.
 3. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji robót i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego.
 4. Wykonawca dokona profesjonalnego i zgodnego z przepisami oznakowania miejsca robót; oznakowanie to powinno być estetyczne, czytelne, wykonane z materiałów odblaskowych; odpowiadać wymogom przepisów prawa budowlanego.
 5. Wykonawca ma obowiązek utrzymania ładu i porządku na terenie wykonywania robót, a po ich zakończeniu usunięcie poza teren ich wykonywania wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu  robót czystego i nadającego się do użytkowania.
 6. W przypadku, gdy w dokumentach projektowych  zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji.
 7. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentach przetargowych, Wykonawca zobowiązany jest do podania wykazu dokumentów potwierdzających ich równoważność takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne, z podaniem nazwy podmiotu wydającego oraz terminu ważności dokumentu. 

III. TERMINY WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie należy zrealizować do 30 maja 2018 r.

IV. KRYTERIA OCENY OFERT

 1. Jedynym kryterium przyjętym przez Zamawiającego jest  - CENA Brutto 100%
 2. Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty kryterium najniższej ceny. 

V. SPOSÓB OBLICZANIA CENY

 1. Wykonawca określi cenę oferty netto i brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu cywilnego)
 2. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z przedmiotu niniejszego postępowania, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich innych formalności dotyczących budowy i kosztów  z tym związanych.
 3. Wykonawca oblicza cenę brutto według stawki VAT obowiązującej w dniu składania oferty.
 4. Wskazany przedmiar i zakres robót służy tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie jest podstawą do wyliczenia ceny. Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie przedłożonej powyżej informacji lub pomiarów z natury. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć  na cenę zamówienia.

W związku z powyższym, Zamawiający zaleca sprawdzenie

w terenie warunków wykonania zamówienia.

 1. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia
 2. Cena ofertowa musi uwzględniać pełen zakres prac objętych zamówieniem oraz dodatkowo obejmować wszystkie inne elementy składające się na przedmiot zamówienia i niezbędne do jego należytego wykonania, w szczególności np. ubezpieczenia, uporządkowanie terenu, prawidłowe oznakowanie, zabezpieczenie prowadzonych robót oraz inne koszty związane z realizacją zadania.

VI. FORMA OFERTY

 1. Oferta winna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, wypełniona i parafowana oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.
 2. Oferty, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszym zaproszeniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.
 5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 6. Postępowanie o udzielenie zamówienia  może  zostać  zakończone bez  dokonania wyboru oferty.
 7. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami oraz w sprawie realizacji niniejszego zamówienia jest: Piotr Bodziałko  tel.(23) 654 10 14 wew. 23.

VII. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

 1. Wykonawca składa ofertę w zaklejonej kopercie skierowanej na adres Zamawiającego wraz z oznaczeniem:

Urząd Gminy Iłowo-Osada

ul. Wyzwolenia 5

13-240 Iłowo-Osada

Remont drogi gminnej w  miejscowości  Białuty –– odcinek K-L

 1. Ofertę należy przesłać do dnia: 23.01.2018r. do godz. 1430 (oferty złożone po tym czasie nie będą rozpatrywane)

      - pocztą na adres : Urząd Gminy 13 – 240 Iłowo – Osada, ul. Wyzwolenia 5 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy)

 1. Ofertę zgodną z opisem przedstawionym w rozdz. VII pkt 1 można złożyć osobiście na sekretariat Urzędu Gminy w Iłowie-Osadzie, ul. Wyzwolenia 5, 13-240 Iłowo-Osada, pok. 9.

 

VIII. OTWARCIE OFERT

 1. Termin otwarcia ofert: w dniu 23.01.2018r.  o godz. 1445 w siedzibie Urzędu Gminy w Iłowie – Osadzie,  13-240 Iłowo –  Osada, ul. Wyzwolenia 5 - pokój nr 3.
 2. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania.
 3. Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością rejestracji ich wpłynięcia do Zamawiającego.
 4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców. 
 5. Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. Informacje te Zamawiający prześle niezwłocznie Wykonawcy.
 6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania koperty.

IX. WYMAGANE DOKUMENTY PRZY SKŁADANIU OFERTY

 1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - Załącznik  nr 2

                                                                                                                      

 X.       SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

Zaproszenie

Załącznik nr 1 : Przedmiar robót.

Załącznik nr 3 :

 1. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Odbioru i Wykonania Robót,
 2. plan sytuacyjny,
 3. oznakowanie,
 4. przekroje,
 5. opis techniczny.

 Protokół

 data wytworzenia2018-01-09
data udostępnienia2018-01-09
sporządzone przez
opublikowane przezJacek Kowalewski
ilość odwiedzin258
rejestr zmianzobacz »
Gmina Iłowo-Osada, ul. Wyzwolenia 5, 13-240 Iłowo-Osada, tel.: 23 654 10 14 , fax: 23 654 10 14 , sekretariat@ugilowo-osada.pl,
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@