Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Iłowo-Osada
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Udostępnianie informacji publicznej na wniosek Udostępnianie informacji publicznej na wniosek


Procedura ABI – 1.

 

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek przez Urząd Gminy Iłowo-Osada.

 

Dokumenty od wnioskodawcy (strony).

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej, który może być złożony w formie:

1) pisemnej – wzór wniosku stanowi załącznik do procedury;

2) elektronicznej – za pośrednictwem formularza dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Iłowo-Osada w zakładce „Udostępnianie informacji publicznej na wniosek”.

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej winien zawierać określenie:

1) podmiotu ubiegającego się o udostępnienie informacji publicznej;

2) danych teleadresowych wnioskodawcy;

3) przedmiotu wniosku;

4) sposobu lub formy udostępnienia informacji publicznej.

 

Informacje na temat opłat.

W przypadku, gdy w związku z udostępnieniem informacji publicznej Urząd Gminy Iłowo-Osada  ma ponieść dodatkowe koszty związane ze sposobem udostępnienia lub z koniecznością przekształcenia informacji publicznej, można pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

W takiej sytuacji:

1) W terminie 14 dni od daty złożenia wniosku Urząd Gminy Iłowo-Osada wydaje powiadomienie o konieczności wniesienia       opłaty w związku z udostępnieniem informacji publicznej;

2) Wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia może:

a) uiścić opłatę – wówczas wnioskowana informacja udostępniona jest wnioskodawcy niezwłocznie;

b) zmienić wniosek o udostępnienie informacji publicznej – wówczas zmodyfikowany wniosek rozpatruje się ponownie;

c) wycofać wniosek o udostępnienie informacji publicznej – wówczas wniosek nie podlega dalszemu rozpatrywaniu;

3) W przypadku, gdy wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia doręczenia powiadomienia nie wniesie opłaty za udostępnienie informacji publicznej, nie wycofa wniosku, ani nie dokona zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji publicznej, Urząd Gminy Iłowo-Osada udostępnia wnioskowaną informację publiczną i wydaje postanowienie o pobraniu opłaty stanowiącej zwrot kosztów związanych ze sposobem udostępnienia lub

koniecznością przekształcenia informacji publicznej;

4) Wnioskodawca może dokonać opłaty w kasie Urzędu Gminy Iłowo-Osada, bądź przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Iłowo-Osada, określając przedmiot

opłaty;  numer rachunku bankowego Urzędu Gminy Iłowo-Osada wskazany jest

w powiadomieniu i postanowieniu o opłacie;

 

 

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu.

Brak.

 

Forma załatwienia.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może zostać zrealizowany w następujący sposób:

1) udostępnienie informacji publicznej w formie określonej we wniosku;

2) decyzja administracyjna o odmowie udostępnienia informacji publicznej;

3) decyzja administracyjna o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji

publicznej.

 

Przewidywany termin załatwienia.

1. Informację publiczną udostępnia się w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

2. W przypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w terminie określonym w pkt 1, Urząd Gminy Iłowo-Osada powiadamia wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja publiczna zostanie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku do Urzędu Gminy Iłowo-Osada.

 

Informacje na temat trybu odwoławczego.

Od wydanych w toku postępowania o udostępnienie informacji publicznej rozstrzygnięć, wnioskodawcy przysługują następujące środki zaskarżenia:

1) na postanowienie o pobraniu opłaty stanowiącej zwrot kosztów związanych ze sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji publicznej przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Urzędu Gminy Iłowo-Osada w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia;

2) do decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz do decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że:

a) powództwo do Sądu Rejonowego, wnosi się w przypadku wydania decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy;

b) odwołanie od decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej ze względu na:

- ochronę informacji niejawnych, tajemnicę państwową, skarbową, statystyczną i inne tajemnice ustawowo chronione - wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Urzędu Gminy Iłowo-Osada w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji;

- brak interesu publicznego dla uzyskania przetworzonej informacji publicznej - wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Urzędu Gminy Iłowo-Osada w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji;

c) odwołanie od decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji

publicznej wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Urzędu Gminy Iłowo-Osada w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Środki zaskarżenia określone w pkt 1 oraz w pkt 2 lit. b i c nie podlegają opłatom.

 

Podstawa prawna.

1. Art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późniejszymi zmianami.).

3. Art. 264 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami).

 

Dostępność procedury.

Procedura jest dostępna w:

1) Urząd Gminy Iłowo-Osada, ul. Wyzwolenia 5, 13-240 Iłowo-Osada, pokój numer 14;

2) Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Iłowo-Osada;

( www.ugilowo-osada.bip.org.pl ).

 

Uwagi.

1. Udostępnieniu na wniosek podlega informacja publiczna, która nie znajduje się

na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Iłowo-Osada

(www.ugilowo-osada.bip.org.pl).

2. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie określonej we wniosku.

3. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonej we wniosku, Urząd Gminy Iłowo-Osada, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji publicznej zgodnie z wnioskiem, wskazując jednocześnie, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja publiczna może zostać udostępniona.

Jeżeli w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji publicznej w sposób lub w formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji publicznej umarza się.

4. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

 

  1. ZARZĄDZENIE NR 2/2014  Wójta Gminy Iłowo-Osada  z dnia 13.01.2014r.  w sprawie wprowadzenia Procedury Udostępniania Informacji Publicznej  w Urzędzie Gminy Iłowo-Osada

 

 Załącznik nr 1

 Załącznik nr 2data wytworzenia2016-06-01
data udostępnienia2016-06-01
sporządzone przez
opublikowane przezJacek Kowalewski
ilość odwiedzin735
rejestr zmianzobacz »
Gmina Iłowo-Osada, ul. Wyzwolenia 5, 13-240 Iłowo-Osada, tel.: 23 654 10 14 , fax: 23 654 10 14 , sekretariat@ugilowo-osada.pl,
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@