Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Iłowo-Osada
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Informacje  / Władze Gminy
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Władze Gminy Władze Gminy

Wójt

mgr Sebastian Cichocki 

I piętro nr pokoju 10


telefon (0-23) 654 10 14 wew. 24
telefon bezpośredni (0-23) 654 10 39

e-mail: sekretariat@ugilowo-osada.pl

 Do zakresu zadań Wójta należy w szczególności:

 1. wykonanie budżetu oraz nadzorowanie gospodarki finansowej Gminy,
 2. przygotowywanie i przedkładanie projektów uchwał Radzie Gminy,
 3. przedkładanie na sesjach sprawozdań z wykonania uchwał rady,
 4. udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
 5. zapewnienie odpowiednich warunków pracy rady w wykonywaniu jej ustawowych obowiązków,
 6. czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań urzędu,
 7. wykonywanie uprawnień zwierzchnika słuzbowego oraz podejmowanie czynnosci w sprawach z zakresu prawa pracy,
 8. zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne urzędu oraz jego pracowników,
 9. koordynowanie pracy sekretarza, skarbnika, referatów i samodzielnych stanowisk pracy,
 10. sprawowanie nadzoru nad gminnymi jednostkami organizacyjnym,
 11. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawców,
 12. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla wójta przez przepisy prawa i regulamin oraz uchwały rady.

 

Sekretarz Gminy 

mgr Lidia Nyga-Skwara

I piętro nr pokoju 8

telefon (23) 654 10 14 wew. 50

e-mail. sekretarz@ugilowo-osada.pl

 

Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności:

 1. nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał rady,
 2. opracowywanie projektów zmian Regulaminu,
 3. opracowywanie projektów podziału referatów na stanowiska pracy,
 4. opracowywanie zakresów czynności na stanowiskach pracy,
 5. nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie,opracowywanie projektów zarządzeń Wójta,
 6. koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami,
 7. współpraca z radą gminy i nadzór nad pracownikiem obsługującym radę,
 8. przedstawianie Wójtowi propozycji powierzenia określonych czynności pracownikom a w szczególności tych, których w dniu opracowania regulaminu nie powierzono nikomu i których konieczność wykonania nastąpi w czasie przyszłym,
 9. przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy,
 10. poświadczanie własnoręczności podpisów, oraz zgodności duplikatów, odpisów, wyciągów lub kopii dokumentów ,
 11. prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
 12. zapewnienie realizacji kontroli zarządczej w części dotyczącej kontroli wewnętrznej z wyłączeniem zakresu referatu finansowego oraz stanowisk nad którymi bezpośredni nadzór sprawuje Zastępca Wójta,
 13. kierowanie referatem Inwestycji, Rozwoju i Promocji,
 14. nadzór nad zamówieniami publicznymi w Urzędzie Gminy,
 15. koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z odbywaniem staży i praktyk absolwenckich, studenckich i zawodowych,
 16. nadzór nad zachowaniem bezpieczeństwa informacji i danych osobowych.


Skarbnik Gminy Iłowo-Osada

Teresa Bożena Wiecińska

II-gie piętro nr pokoju 22

telefon (23) 654 10 14 wew. 26    

e-mail: skarbnik@ugilowo-osada.pl

Do zadań Skarbnika należy:

 1. wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
 2. kierowanie pracą referatu Budżetu i finansów - jako kierownik referatu,
 3. przygotowywanie projektu budżetu Gminy oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą łącznej kwoty długu,
 4. opracowywanie planu ostatecznych dochodów i wydatków wraz z opracowaniem planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej,
 5. nadzór nad prawidłową realizacją budżetu oraz proponowanie zmian w budżecie Gminy,
 6. sporządzanie okresowych analiz z wykonania budżetu oraz terminowe sporządzanie zbiorczych okresowych sprawozdań finansowych,
 7. obsługa merytoryczna procedury przetargowej w sprawie wyboru banku do obsługi budżetu Gminy, jak również wyboru oferty na zaciąganie kredytów i pożyczek przez Gminę,
 8. przygotowywanie materiałów dotyczących ofert kredytowych banków, stanowiących podstawę postępowania o zamówienie publiczne,
 9. sprawowanie nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych oraz dotacjami udzielanymi przez Gminę,
 10. przyjmowanie i weryfikacja planów finansowych gminnych jednostek organizacyjnych i komórek organizacyjnych Urzędu,
 11. opracowywanie budżetu Gminy na podstawie składanych planów finansowych,
 12. przygotowywanie projektów zarządzeń Wójta i projektów uchwał Rady Gminy w sprawie zmian budżetu,
 13. informowanie jednostek organizacyjnych o dokonanych zmianach w budżecie,
 14. przygotowywanie zestawień dotyczących przepływów finansowych budżetu,
 15. przygotowywanie danych i materiałów na posiedzenia Rady Gminy w zakresie spraw budżetowych,
 16. sporządzanie rocznego i okresowych sprawozdań i informacji z wykonania budżetu zgodnie z ustawą o finansach publicznych,
 17. przekazywanie środków finansowych (zasileń i dotacji) dla jednostek budżetowych zakładu budżetowego i instytucji kultury,
 18. sporządzanie okresowych prognoz budżetu,
 19. opracowywanie prognoz i analiz związanych z zaciągniętymi pożyczkami i kredytami,
 20. współpraca z jednostkami organizacyjnymi i komórkami Urzędu w zakresie opracowywania projektu budżetu, zmian w budżecie oraz sprawozdawczości,
 21. opracowywanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmian,
 22. współpraca z bankami, Regionalną Izbą Obrachunkową w Olsztynie, Warmińsko - Mazurskim Urzędem Wojewódzkim w zakresie spraw będących przedmiotem wspólnych działań,
 23. wydawanie i podpisywanie decyzji w sprawach podatków i opłat lokalnych, zaświadczeń w sprawach majątkowych i podatkowych, potwierdzanie planów finansowych -w ramach posiadanych upoważnień,
 24. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 25. organizowanie systemu tworzenia i obiegu dokumentów finansowych,
 26. kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,
 27. zatwierdzanie wniosków o zamówienia publiczne pod względem zabezpieczenia w planie finansowym,
 28. dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 29. zapewnienie realizacji kontroli zarządczej w zakresie kontroli finansowej i wewnętrznej dotyczącej referatu finansowego,


data wytworzenia2016-05-25
data udostępnienia2016-05-25
sporządzone przez
opublikowane przezMaciej Wagner
ilość odwiedzin2107
rejestr zmianzobacz »
Gmina Iłowo-Osada, ul. Wyzwolenia 5, 13-240 Iłowo-Osada, tel.: 23 654 10 14 , fax: 23 654 10 14 , sekretariat@ugilowo-osada.pl,
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@