Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Iłowo-Osada
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Informacje  / Rada Gminy  / Skład Osobowy
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Skład Osobowy Skład Osobowy

SKŁAD RADY GMINY IŁOWO – OSADA VII KADENCJI  w latach 2014 – 2018

Teresa Świątkowska
Teresa Świątkowska
Przewodnicząca Rady Gminy Iłowa-Osady
Jarosław Chybiński
Jarosław Chybiński
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Iłowa-Osady
Dorota Kacperowska
Dorota Kacperowska
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Iłowa-Osady
Katarzyna Neubert
Katarzyna Neubert
Dorota Jędrzejewska
Dorota Jędrzejewska
Halina Stępkowska
Halina Stępkowska
Wanda Kremska
Wanda Jolanta Kremska
Ewa Piekarska
Ewa Alina Piekarska
Włodzimierz Brzeziński
Włodzimierz Brzeziński
Andrzej Lendzion
Andrzej Lendzion
Józef Małecki
Józef Małecki
Tadeusz Szambora
Tadeusz Paweł Szambora
Maciej Grabiński
Maciej Tomasz Grabiński
Marek Kuchciński
Marek Edmund Kuchciński
Krzysztof Kołakowski
Krzysztof Kołakowski

Ustawowa liczba radnych Rady Gminy Iłowa-Osady wynosi 15 osób.

Siedziba Rady Gminy Iłowa-Osady:
Urząd Gminy Iłowo–Osada,
ul. Wyzwolenia 5,
13 – 240 Iłowo–Osada,
woj. warmińsko–mazurskie

Zakres zadań i kompetencje:

 • radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców.
  Radny utrzymuje stałą więź z wyborcami przez:
  1. informowanie wyborców o stanie gminy,
  2. konsultowanie spraw wnoszonych pod obrady rady,
  3. informowanie wyborców o swojej działalności w radzie,
  4. przyjmowanie postulatów, wniosków oraz skarg mieszkańców gminy.
 • radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej,
 • radni mogą tworzyć kluby radnych, działające na zasadach określonych w statucie gminy.

 

Przyjmowanie Interesantów:

Urząd Gminy Iłowo–Osada pok. nr 9

tel.23 654-10-14 wew. 34

Przewodnicząca Rady Pani Teresa Świątkowska:
w II i IV środę m-ca od godz. 14:30 do godz. 15:30,

Wiceprzewodniczący Rady Pan Jarosław Chybiński:
w I środę m-ca od godz. 14:30 do godz. 15:30,

Wiceprzewodnicząca Rady Pani Dorota Kacperowska:
w III środę m-ca od godz. 14:30 do godz. 15:30.

 

Przedmiot Działania Rady Gminy:

 1. do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej,
 2. do wyłącznej właściwości Rady Gminy należą:
  1. uchwalanie statutu gminy,
  2. ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
  3. powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu – na wniosek wójta,
  4. uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium z tego tytułu,
  5. uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  6. uchwalanie programów gospodarczych,
  7. ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
  8. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
  9. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
   1. określenie zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,
   2. emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,
   3. zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
   4. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,
   5. zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,
   6. tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
   7. określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,
   8. tworzenia, likwidacji, i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażenia ich w majątek,
   9. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,
  10. określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
  11. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej, zadań z zakresu właściwości powiatu oraz zadań z zakresu właściwości województwa, na podstawie porozumień zawartych odpowiednio z organami administracji rządowej i właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego,
  12. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
  13. podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
  14. podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
  15. nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
  16. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
  17. stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.
 3. Rada Gminy kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy.


data wytworzenia2016-05-25
data udostępnienia2016-05-25
sporządzone przez
opublikowane przezMaciej Wagner
ilość odwiedzin906
rejestr zmianzobacz »
Gmina Iłowo-Osada, ul. Wyzwolenia 5, 13-240 Iłowo-Osada, tel.: 23 654 10 14 , fax: 23 654 10 14 , sekretariat@ugilowo-osada.pl,
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@