Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Iłowo-Osada
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Informacje  / Jednostki pomocnicze  / Sołectwa  / Mławka  / Statut Sołectwa
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Statut Sołectwa Statut Sołectwa


Załącznik Nr 11

do uchwały nr VII/71/03

Rady Gminy w Iłowie - Osadzie

z dnia 29 sierpnia 2003 r.

 

STATUT

 

Sołectwa Mławka

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1. Sołectwo Mławka jest jednostką pomocniczą gminy Iłowo-Osada.

§ 2. Sołectwo obejmuje swoim zasięgiem wieś Mławka.

§ 3. Organizację i zakres działania Sołectwa określa niniejszy statut.

§ 4. Ogół mieszkańców Sołectwa Mławka stanowi Samorząd Mieszkańców.

II. Zakres działania i sposób realizacji zadań

§ 5. 1. Celem działalności Sołectwa jest kształtowanie życia społeczno-gospodarczego na swoim terenie poprzez podejmowanie inicjatyw w sprawach należących do zakresu działania gminy.

2. Do zakresu działania Sołectwa należy w szczególności:

1) udział w rozpatrywaniu spraw: socjalno-bytowych, zdrowotnych, kulturalnych, oświaty, sportu, wypoczynku, bezpieczeństwa publicznego, czystości i ochrony środowiska,

2) kształtowanie zasad współżycia społecznego,

3) tworzenie pomocy sąsiedzkiej,

4) sprawowanie kontroli społecznej realizacji zadań publicznych na terenie Sołectwa,

5) inne sprawy ważne dla mieszkańców Sołectwa.

3. Zadania określone w ust. 1 i 2 realizowane są poprzez:

1) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa,

2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania samorządu mieszkańców wsi,

3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji społecznej projektów uchwał Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Sołectwa,

4) występowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców Sołectwa,

5) współpracę z radnymi z terenu Sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących Sołectwa,

6) ustalania zadań dla Sołtysa do realizacji miedzy zebraniami wiejskimi.

III. Organy Sołectwa

§ 6. 1. Organami Sołectwa są:

1) Zebranie Wiejskie - organ uchwałodawczy,

2) Sołtys – organ wykonawczy.

2. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.

§ 7. 1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata.

2. Rada Sołecka składa się z 3 do 5 członków.

3. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys.

§ 8. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym w Sołectwie.

2. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze.

3. W Zebraniu Wiejskim może uczestniczyć Wójt Gminy, zabierać głos i składać oświadczenia poza porządkiem obrad.

§ 9. 1. Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa z własnej inicjatywy, na wniosek Wójta Gminy w miarę potrzeb.

2. Sołtys zobowiązany jest zwołać Zebranie Wiejskie na pisemny wniosek co najmniej 10 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu, w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

§ 10. 1. O miejscu i terminie zwołania Zebrania Wiejskiego zawiadamia Sołtys w sposób zwyczajowo przyjęty w Sołectwie co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem, chyba że cel zwołania zebrania uzasadnia przyjęcie krótszego terminu.

2. Zebranie jest ważne, jeżeli wzięło w nim udział co najmniej 10 uprawnionych mieszkańców Sołectwa (quorum).

3. Jeżeli w Zebraniu nie wzięła udziału wymagana liczba mieszkańców Sołtys wyznacza ponowny termin Zebrania, które jest ważne bez względu na liczbę jego uczestników.

§ 11. 1. Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy Sołtys.

2. Zebranie może wybrać innego przewodniczącego obrad.

3. Porządek obrad uchwala Zebranie Wiejskie.

§ 12. 1. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

2. Prawo głosu mają mieszkańcy stale zamieszkali na terenie Sołectwa.

3. Uchwały podpisuje Przewodniczący Zebrania.

4. Protokół z Zebrania wraz z uchwałami, wnioskami i opiniami przekazywany jest Wójtowi Gminy w terminie 7 dni od daty odbytego zebrania.

§ 13. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy:

1) wybór i odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej,

2) podejmowanie uchwał w sprawach bezpośrednio dotyczących Sołectwa i jego mieszkańców,

3) ustalanie kierunków działania Sołtysa i Rady Sołeckiej,

4) oceny pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej,

5) opiniowanie spraw przekazywanych przez Radę Gminy i Wójta,

6) występowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców Sołectwa,

7) ustalanie sposobu korzystania z mienia komunalnego przekazanego Sołectwu,

8) nadzór nad sposobem wykorzystania przyznanych środków finansowych na realizację zadań,

9) podejmowanie inicjatyw społecznych,

10) opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących Sołectwa,

11) współdziałanie z radnymi z terenu Sołectwa,

12) inne sprawy uznane przez Zebranie Wiejskie za ważne dla Sołectwa.

§ 14. 1. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa i reprezentuje Sołectwo na zewnątrz.

2. Sołtys sprawuje swoją funkcję osobiście.

§ 15. 1. Do zadań Sołtysa należy w szczególności:

1) sprawowanie zwykłego zarządu mieniem komunalnym przekazanym Sołectwu do korzystania, w tym wykonywanie bieżących czynności administracyjnych z tym związanych,

2) przygotowywanie projektów uchwał Zebrania Wiejskiego i przewodniczenie jego obradom,

3) wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego,data wytworzenia2016-06-10
data udostępnienia2016-06-10
sporządzone przez
opublikowane przezJacek Kowalewski
ilość odwiedzin329
rejestr zmianzobacz »
Gmina Iłowo-Osada, ul. Wyzwolenia 5, 13-240 Iłowo-Osada, tel.: 23 654 10 14 , fax: 23 654 10 14 , sekretariat@ugilowo-osada.pl,
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@