Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Iłowo-Osada
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Informacje  / Jednostki pomocnicze  / Sołectwa  / Purgałki  / Statut Sołectwa
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Statut Sołectwa Statut Sołectwa


Załącznik Nr 15

do uchwały nr VII/71/03

Rady Gminy w Iłowie - Osadzie

z dnia 29 sierpnia 2003 r.

 

 

STATUT

 

Sołectwa Purgałki

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1. Sołectwo Purgałki jest jednostką pomocniczą gminy Iłowo-Osada.

§ 2. Sołectwo obejmuje swoim zasięgiem wieś Purgałki oraz przysiółek Chorap.

§ 3. Organizację i zakres działania Sołectwa określa niniejszy statut.

§ 4. Ogół mieszkańców Sołectwa Purgałki stanowi Samorząd Mieszkańców.

II. Zakres działania i sposób realizacji zadań

§ 5. 1. Celem działalności Sołectwa jest kształtowanie życia społeczno-gospodarczego na swoim terenie poprzez podejmowanie inicjatyw w sprawach należących do zakresu działania gminy.

2. Do zakresu działania Sołectwa należy w szczególności:

1) udział w rozpatrywaniu spraw: socjalno-bytowych, zdrowotnych, kulturalnych, oświaty, sportu, wypoczynku, bezpieczeństwa publicznego, czystości i ochrony środowiska,

2) kształtowanie zasad współżycia społecznego,

3) tworzenie pomocy sąsiedzkiej,

4) sprawowanie kontroli społecznej realizacji zadań publicznych na terenie Sołectwa,

5) inne sprawy ważne dla mieszkańców Sołectwa.

3. Zadania określone w ust. 1 i 2 realizowane są poprzez:

1) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa,

2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania samorządu mieszkańców wsi,

3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji społecznej projektów uchwał Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Sołectwa,

4) występowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców Sołectwa,

5) współpracę z radnymi z terenu Sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących Sołectwa,

6) ustalania zadań dla Sołtysa do realizacji miedzy zebraniami wiejskimi.

III. Organy Sołectwa

§ 6. 1. Organami Sołectwa są:

1) Zebranie Wiejskie - organ uchwałodawczy,

2) Sołtys – organ wykonawczy.

2. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.

§ 7. 1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata.

2. Rada Sołecka składa się z 3 do 5 członków.

3. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys.

§ 8. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym w Sołectwie.

2. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze.

3. W Zebraniu Wiejskim może uczestniczyć Wójt Gminy, zabierać głos i składać oświadczenia poza porządkiem obrad.

§ 9. 1. Zebjranie Wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa z własnej inicjatywy, na wniosek Wójta Gminy w miarę potrzeb.

2. Sołtys zobowiązany jest zwołać Zebranie Wiejskie na pisemny wniosek co najmniej 10 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu, w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

§ 10.1. O miejscu i terminie zwołania Zebrania Wiejskiego zawiadamia Sołtys w sposób zwyczajowo przyjęty w Sołectwie co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem, chyba że cel zwołania zebrania uzasadnia przyjęcie krótszego terminu.

2. Zebranie jest ważne, jeżeli wzięło w nim udział co najmniej 10 uprawnionych mieszkańców Sołectwa (quorum).

3. Jeżeli w Zebraniu nie wzięła udziału wymagana liczba mieszkańców Sołtys wyznacza ponowny termin Zebrania, które jest ważne bez względu na liczbę jego uczestników.

§ 11. 1. Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy Sołtys.

2. Zebranie może wybrać innego przewodniczącego obrad.

3. Porządek obrad uchwala Zebranie Wiejskie.

§ 12. 1. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

2. Prawo głosu mają mieszkańcy stale zamieszkali na terenie Sołectwa.

3. Uchwały podpisuje Przewodniczący Zebrania.

4. Protokół z Zebrania wraz z uchwałami, wnioskami i opiniami przekazywany jest Wójtowi Gminy w terminie 7 dni od daty odbytego zebrania.

§ 13. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy:

1) wybór i odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej,

2) podejmowanie uchwał w sprawach bezpośrednio dotyczących Sołectwa i jego mieszkańców,

3) ustalanie kierunków działania Sołtysa i Rady Sołeckiej,

4) oceny pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej,

5) opiniowanie spraw przekazywanych przez Radę Gminy i Wójta,

6) występowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców Sołectwa,

7) ustalanie sposobu korzystania z mienia komunalnego przekazanego Sołectwu,

8) nadzór nad sposobem wykorzystania przyznanych środków finansowych na realizację zadań,

9) podejmowanie inicjatyw społecznych,

10) opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących Sołectwa,

11) współdziałanie z radnymi z terenu Sołectwa,

12) inne sprawy uznane przez Zebranie Wiejskie za ważne dla Sołectwa.

§ 14. 1. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa i reprezentuje Sołectwo na zewnątrz.

2. Sołtys sprawuje swoją funkcję osobiście.

§ 15. 1. Do zadań Sołtysa należy w szczególności:

1) sprawowanie zwykłego zarządu mieniem komunalnym przekazanym Sołectwu do korzystania, w tym wykonywanie bieżących czynności administracyjnych z tym związanych,

2) przygotowywanie projektów uchwał Zebrania Wiejskiego i przewodniczenie jego obradom,

3) wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego,

4) techniczno-organizacyjne zapewnienie warunków pracy Zebrania Wiejskiego, Rady Sołeckiej oraz Radnych z terenu Sołectwa podczas ich spotkań z Wyborcami, a także innych zebrań i spotkań,

5) współpraca z organami Gminy, udział w sesjach Rady Gminy.

2. Sołtys pełni swą funkcję społecznie.

3. Sołtys może załatwiać także indywidualne sprawy z zakresu administracji publicznej w granicach upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy odrębną uchwałą, za co może być przyznana dieta na zasadach określonych przez Radę Gminy.

§ 16. Sołtys co najmniej raz w roku składa Zebraniu Wiejskiemu sprawozdanie z całokształtu swojej działalności.

§ 17. Sołtys zwołuje posiedzenia Rady Sołeckiej.

§ 18. 1. Sołtys zobowiązany jest zasięgać opinii Rady Sołeckiej w sprawach działalności społeczno-gospodarczej Sołectwa.

2. Sołtys jest związany opinią Rady Sołeckiej.

3. W zakresie nie uwzględnienia opinii Rady Sołeckiej, Rada bądź poszczególni jej członkowie mogą przedstawić sprawę na najbliższym Zebraniu Wiejskim.

IV. Zasady i tryb wyboru i odwołania organów Sołectwa

§ 19. 1. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej odbywają się w terminie do końca roku kalendarzowego, w którym kończy się kadencja.

2. Zebranie Wiejskie w sprawie wyborów organów Sołectwa zwoływane jest przez Wójta Gminy.

3. Przewodniczącym Zebrania, na którym dokonuje się wyboru Sołtysa jest osoba wskazana przez Wójta.

§ 20. 1. Wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Zebranie Wiejskie dokonuje w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.

2. Uprawnionymi do głosowania są stali mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.

§ 21.1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osób, wybrana spośród uprawnionych uczestników zebrania.

2. Członkiem Komisji Skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub do składu Rady Sołeckiej.

3. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:

1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

2) przeprowadzenie głosowania tajnego,

3) ustalenie wyników wyborów,

4) ogłoszenie wyników wyborów,

5) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.

§ 22. Głosowanie tajne w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadza się przy pomocy kart do głosowania ostemplowanych pieczęcią Urzędu Gminy, na których umieszcza się nazwiska i imiona kandydatów w kolejności alfabetycznej.

§ 23. 1. W pierwszej kolejności przeprowadza się tajne głosowanie w sprawie wyboru Sołtysa.

2. Za wybranego na Sołtysa uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów ważnych.

3. W przypadku równej liczby głosów głosowanie tajne powtarza się z udziałem kandydatów, którzy uzyskali największą równą liczbę głosów ważnych.

§ 24. 1. Przed wyborem Rady Sołeckiej Zebranie Wiejskie w głosowaniu jawnym decyduje o liczbie wybieranych członków Rady Sołeckiej.

2. Za wybranych do składu Rady Sołeckiej uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów ważnych.

§ 25. 1. Odwołanie Sołtysa przed upływem kadencji może nastąpić w każdym czasie przez Zebranie Wiejskie.

2. Powodem odwołania Sołtysa może być:

1) notoryczne niewykonywanie swoich obowiązków,

2) naruszenie postanowień Statutu i uchwał Zebrania Wiejskiego,

3) dopuszczanie się czynów dyskwalifikujących w opinii środowiska.

3. Uchwałę o odwołaniu Sołtysa podejmuje się po uprzednim wysłuchaniu Sołtysa w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

4. Sołtys może także sam złożyć rezygnację ze swojej funkcji. Rezygnacja pod rygorem nieważności musi być dokonana na piśmie.

5. W przypadku odwołania lub rezygnacji Sołtysa z zajmowanej funkcji, Wójt w terminie jednego miesiąca od daty odwołania lub złożenia rezygnacji zarządza wybory Sołtysa.

§ 26. Odwołanie Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków następuje na wniosek Sołtysa w trybie przewidzianym w § 25. W przypadku złożenia rezygnacji przez członka Rady Sołeckiej § 25 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

V. Mienie Sołectwa

§ 27. 1. Rada Gminy w Iłowie-Osadzie może przekazać Sołectwu do korzystania składniki mienia gminnego w drodze odrębnej uchwały.

2. Zakres uprawnień Sołectwa względem przekazanego mu do korzystania mienia odnosi się do czynności zwykłego zarządu, przez co należy rozumieć:

1) załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją przekazanego mienia,

2) utrzymanie mienia w stanie nie pogorszonym w ramach jego aktualnego przeznaczenia,

3) zachowanie mienia i osiąganie z niego korzyści.

VI. Gospodarka finansowa Sołectwa

§ 28. 1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy Iłowo-Osada.

2. Obsługę kasową i księgową Sołectwa zapewnia Wójt przy pomocy Urzędu Gminy.

§ 29. 1. Na środki finansowe będące w dyspozycji składają się:

1) kwoty przydzielone w budżecie gminy, jeżeli Rada Gminy tak postanowi,

2) wpływy uzyskane z powierzonego Sołectwu mienia gminnego i innych przedsięwzięć organizowanych przez mieszkańców Sołectwa.

2. O sposobie wykorzystania i przeznaczenia środków finansowych będących w dyspozycji Sołectwa decyduje Zebranie Wiejskie w drodze uchwały.

§ 30. 1. Sołtys na podstawie uchwał Zebrania Wiejskiego zleca i odbiera wykonanie usług oraz dokonuje zakupu materiałów i sprzętu na zasadach prawa cywilnego.

2. Czynności Sołtysa, o których mowa w ust.1 rodzące zobowiązania pieniężne bądź majątkowe wymagają kontrasygnaty Skarbnika Gminy oraz upoważnienia Wójta Gminy.

3. Sołectwo nie może podejmować zobowiązań nie mających pokrycia w pozostających do dyspozycji Sołectwa środkach finansowych.

VII. Nadzór nad działalnością Sołectwa

§ 31. 1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawuje Rada Gminy, a w zakresie spraw finansowych Komisja Rewizyjna Rady Gminy oraz Wójt Gminy, w imieniu którego może działać Skarbnik Gminy.

2. Bieżącą kontrolę nad statutową działalnością Sołectwa sprawuje Wójt Gminy.

3. Wójt Gminy może zawiesić wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego, których realizacja mogłaby rażąco naruszyć postanowienia niniejszego Statutu lub inne przepisy prawa.

 

VIII. Postanowienia końcowe

§ 32. Na budynku , w którym mieszka Sołtys lub w innym widocznym miejscu na posesji wywieszona jest tablica koloru czerwonego z białym napisem "SOŁTYS" i godłem oraz tablica do wywieszania ogłoszeń.

§ 33. Zmiany Statutu wprowadza się w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

§ 34. Statut wchodzi w życiu po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Uchwała Nr VII/71/03 Rady Gminy w Iłowie - Osadzie z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw (w tym Statuty Sołectw) została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego Nr 170, poz. 2050 z dnia 29 października 2003 r. i wchodzi w życie z dniem 13 listopada 2003 r..

 data wytworzenia2016-06-10
data udostępnienia2016-06-10
sporządzone przez
opublikowane przezJacek Kowalewski
ilość odwiedzin335
rejestr zmianzobacz »
Gmina Iłowo-Osada, ul. Wyzwolenia 5, 13-240 Iłowo-Osada, tel.: 23 654 10 14 , fax: 23 654 10 14 , sekretariat@ugilowo-osada.pl,
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@