Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Iłowo-Osada
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej


Procedura ABI – 2.

 

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej   stanowi wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

 

Zasady udostępniania informacji publicznych będących w posiadaniu Urzędu Gminy Iłowo-Osada.  

 

1. Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja publiczna.

 1. udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Iłowo-Osada (www.ugilowo-osada.bip.org.pl) ;
 2. udostępniona w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Iłowo-Osada (np. wprowadzona do obrotu egzemplarzy zawierających informację);
 3. przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

 

II. Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej.


- dla informacji publicznych udostępnianych w BIP Urzędu Gminy Iłowo-Osada.
Jeśli dla danej informacji publicznej udostępnionej w BIP Urzędu Gminy Iłowo-Osada nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do;

 1. poinformowania o źródle (adres www BIP podmiotu), czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej od Urzędu Gminy Iłowo-Osada;
 2. udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie;
 3. informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.


- dla informacji publicznych udostępnianych na wniosek.
Urząd Gminy Iłowo-Osada określa ewentualne warunki udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.


III. Sposób korzystania z informacji publicznych spełniających cechy utworu lub stanowiących bazę danych. 

Urząd Gminy Iłowo-Osada zapewnia możliwość dowolnego wykorzystywania utworu lub bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we fragmentach, oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych, pod warunkiem , że nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami) lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późniejszymi zmianami) z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim.


IV. Tryb wnioskowy   udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania.

 1. Udostępnienie informacji publicznych w celu ich ponownego wykorzystywania następuje na wniosek w przypadkach gdy.  
  1. informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Iłowo-Osada, chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania. Albo.
  2. wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.

 

 1. Wniosek składa się na   formularzu ,   którego wzór określił Minister Administracji i Cyfryzacji w drodze  rozporządzenia .   Wniosek można złożyć w formie   dokumentu papierowego   bądź w formie  dokumentu elektronicznego   w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

  W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

 

 1. Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.

 

 1. Urząd Gminy Iłowo-Osada może nałożyć   opłatę   za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.   

  Do kosztów wpływających na ustalenie opłaty zalicza się koszty związane z przygotowaniem i przekazaniem informacji publicznej w sposób i formie określonych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz związane z wpływem innych czynników, jakie będą brane pod uwagę przy wnioskach nietypowych w rozumieniu art. 23 c ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, a w szczególności.
  1. koszty materiałów wykorzystanych do sporządzenia wydruków i kserokopii;
  2. koszty elektronicznych nośników danych;
  3. koszty pracy dodatkowej;
  4. koszty przekazania informacji publicznej (np. koszty przesyłki).

Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty.

 1. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. W przypadku otrzymania sprzeciwu Urząd Gminy Iłowo-Osada, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.

 

 1. Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), z tym że.  
  1. odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni;
  2. uzasadnienie decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania informacji publicznej na podstawie art. 23g ust. 8 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej zawiera wskazanie osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada prawa autorskie, jeżeli jest znana, albo licencjodawcy, od którego Urząd Gminy Iłowo-Osada uzyskał dany utwór.

 

 1. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późniejszymi zmianami), z tym że.  
  1. przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
  2. skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

 

Zasady odpowiedzialności Urzędu Gminy Iłowo-Osada.

 

Urząd Gminy Iłowo-Osada nie ponosi odpowiedzialności za.

 1. szkody spowodowane pozyskaniem informacji publicznych lub ponownym wykorzystaniem informacji publicznej z naruszeniem warunków udostępniania i ponownego wykorzystania informacji publicznej zamieszczonej na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Iłowo-Osada oraz udostępnianej na wniosek.
 2. szkody spowodowane przez dalsze udostępnienie informacji publicznej przez podmioty ponownie ją wykorzystujące z naruszeniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym dalsze udostępnianie informacji publicznej z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę m.in. przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o ochronie informacji niejawnych itd.

W zakresie nieobjętym powyższą regulacją zasady udostępniania informacji publicznych celem ich ponownego wykorzystywania w sposób szczegółowy unormowane zostały w Rozdziale 2a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późniejszymi zmianami ).

 

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej *.

* nie dotyczy.

 1. instytucji kultury, samorządowych instytucji kultury, i innych podmiotów prowadzących działalność kulturalną, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, zpóźniejszymi zmianami ), w zakresie informacji publicznych stanowiących przedmiot ich działalności;
 2. jednostek organizacyjnych systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami .), w zakresie informacji publicznych służących ich działalności oświatowej.

 

PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ   -   PODSTAWA PRAWNA.

 1. USTAWA   z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198)
 2. USTAWA   z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2011 nr 204 poz. 1195 )
 3. ROZPORZĄDZENIE   Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie   wzoru wniosku   o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 94)
 4. USTAWA   z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 )
 5. USTAWA   z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1402)
 1. ZARZĄDZENIE NR 3/2014  Wójta Gminy Iłowo-Osada  z dnia 13.01.2014r.  w sprawie wprowadzenia Procedury Udostępniania Informacji Publicznej  w celu ponownego wykorzystywania

 

 Załącznik nr 1

 Załącznik nr 2data wytworzenia2016-06-01
data udostępnienia2016-06-01
sporządzone przez
opublikowane przezJacek Kowalewski
ilość odwiedzin521
rejestr zmianzobacz »
Gmina Iłowo-Osada, ul. Wyzwolenia 5, 13-240 Iłowo-Osada, tel.: 23 654 10 14 , fax: 23 654 10 14 , sekretariat@ugilowo-osada.pl,
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@